Algemene voorwaarden​

Artikel 1: Algemene bepalingen

Deze e-commerce webshop biedt haar klanten de mogelijkheid om de producten uit haar webwinkel online aan te kopen. Deze Algemene Voorwaarden (“Voorwaarden”) zijn van toepassing op elke bestelling die geplaatst wordt door een bezoeker van deze e-commerce webshop (“Klant”). Bijkomende voorwaarden van de Klant worden uitgesloten, behalve wanneer deze vooraf, schriftelijk en uitdrukkelijk aanvaard zijn.

Artikel 2: Prijs

Alle vermelde prijzen zijn uitgedrukt in euro en, hetzij anders vermeld, inclusief btw. Indien leverings-, reservatie- of administratieve kosten worden aangerekend, wordt dit apart vermeld.

De opgave van prijs slaat uitsluitend op de artikelen zoals het woordelijk wordt omschreven. De bijhorende foto’s zijn decoratief bedoeld en kunnen elementen bevatten die niet inbegrepen zijn in de prijs.

Artikel 3: Aanbod

Hoewel de online catalogus en de e-commerce webshop met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden samengesteld, is het toch mogelijk dat de aangeboden informatie onvolledig is, materiële fouten bevat, of niet up-to-date is. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod zijn niet bindend. De verkoper is in geen geval aansprakelijk in geval van manifeste materiële fouten of drukfouten. Wanneer de Klant specifieke vragen heeft over bv. maten, kleur, beschikbaarheid, leveringstermijn of leveringswijze, verzoeken wij de Klant om vooraf contact op te nemen met onze klantendienst.

Het aanbod geldt steeds zolang de voorraad strekt en kan altijd worden aangepast of ingetrokken. De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet beschikbaar zijn van een product.

Artikel 4: Onlineaankopen

De Klant heeft de keuze tussen overschrijving per bankkaart of kredietkaart als betaalwijzen.

De verkoper is gerechtigd een bestelling te weigeren op grond van een ernstige tekortkoming van de Klant over bestellingen waarbij de Klant betrokken is.

Artikel 5: Levering en uitvoering van de overeenkomst

Elke zichtbare beschadiging en/of kwalitatieve tekortkoming van een artikel of andere tekortkoming bij de levering, moeten door de Klant onmiddellijk worden gemeld.

Het risico wegens verlies of beschadiging gaat over op vanaf de Klant (of een door hem aangewezen derde partij, die niet de vervoerder is) de goederen fysiek in bezit heeft gekregen.

Artikel 6: Eigendomsvoorbehoud

De geleverde artikelen blijven tot op het moment van gehele betaling door de Klant, de exclusieve eigendom van de verkoper.

Artikel 7: Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (BouJaytique | Mandeweegsken 63, 9900 Eeklo, Oost-Vlaanderen, België | info@boujaytique.be | Telefoon: +32468515749) via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde herroepingsdocument, maar bent hiervoor niet verplicht. Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling over uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn van 14 dagen is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere manier van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onmiddellijk en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug.

Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, maar niet als u uitdrukkelijk anders heeft ingestemd, in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben terug gekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.

U dient de goederen direct, maar in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 dagen is verstreken.

De directe kosten van de terugzending komen voor uw rekening.

U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen.

In geval de overeenkomst de verrichting van diensten omvat en als de Klant heeft verzocht om de verrichting van diensten te laten beginnen tijdens de herroepingstermijn, betaalt de Klant een bedrag dat evenredig is aan dat wat op het moment dat hij ons ervan in kennis heeft gesteld dat hij de overeenkomst herroept al geleverd is, vergeleken met de volledige uitvoering van de overeenkomst.

Uitgezonderd van het herroepingsrecht is een consumentenkoop die ziet op de levering van:

·    Volgens specificaties van de consument vervaardigde producten, die niet geprefabriceerd zijn en die worden vervaardigd op basis            van een individuele keuze of beslissing van de consument, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

·    Producten die snel bederven of die een beperkte houdbaarheid hebben.

·    Producten die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de            verzegeling na de levering is verbroken.

·    Producten die na levering door hun aard onherroepelijk zijn vermengd met andere zaken.

  • Alcoholische dranken waarvan de prijs bij de koop is overeengekomen, maar waarvan de levering pas kan plaatsvinden na 30 dagen, en waarvan de werkelijke waarde afhankelijk is van schommelingen op de markt waarop u geen invloed heeft.
  • Audio- en video-opnamen en computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.
  • Kranten, tijdschriften of dagbladen, met uitzondering van een overeenkomst voor de geregelde levering van dergelijke publicaties (een abonnement).

Artikel 8: Garantie

Op grond van de wet van 21 september 2004 over de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Artikel 9: Maatregel voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten, is de Klant in geval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Onverminderd het voorgaande wordt het recht behouden voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10: Privacypolicy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de gebruiker te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de gebruiker worden opgegeven op het ogenblik van de bestelling als onrechtstreeks (via gebruik van cookies, wat korte datastrings zijn op de computer van de gebruiker van de site die de verkoper toelaat de inhoud en de lay-out van de site optimaal op de gebruiker ervan af te stemmen). Die gegevens zullen niet worden doorgegeven aan organisaties die contractueel met de verkoper zijn verbonden. Op grond van de wet van 8 december 1992 ter bescherming van de persoonlijke levenssfeer over persoonlijke gegevens, heeft de gebruiker altijd het recht om die gegevens in te zien, te wijzigen, te verbeteren en te laten verwijderen indien zij niet langer informatie wenst te ontvangen over onze activiteiten. Hiervoor kunnen zij schriftelijk contact opnemen met de klantendienst van de verkoper.

Artikel 11: Aantasting geldigheid – niet-verzaking

Indien een bepaling onder deze Voorwaarden ongeldig, onwettig of nietig wordt verklaard, zal dit op geen enkele manier de geldigheid, de wettigheid en de toepasbaarheid van de andere bepalingen aantasten. Het nalaten op gelijk welk moment door de verkoper om één van de onder deze voorwaarden opgesomde rechten af te dwingen, of gelijk welk recht hiervan uit te oefenen, zal nooit gezien worden als een verzaking aan zulke bepalingen en zal nooit de geldigheid van deze rechten aantasten.

Artikel 12: Wijziging voorwaarden

Deze Voorwaarden worden aangevuld door andere voorwaarden waar uitdrukkelijk naar verwezen wordt, en de algemene verkoopsvoorwaarden van de verkoper. In geval van tegenstrijdigheid, primeren deze Voorwaarden.

Artikel 13: Toepasselijk recht

Het Belgisch recht is van toepassing. De rechtbanken van de woonplaats van de Verkoper zijn bevoegd bij gerechtelijke conflicten. De Verkoper kan zich ook wenden tot het ODR-platform.